Artikel 1: Definities

Als je lid bij ons bent of wilt worden en gebruik maakt van onze diensten of producten, doen wij dat graag met heldere en transparante afspraken. Door je inschrijving verklaar je deze algemene voorwaarden en huisregels van Mobile fitness NL te accepteren. De algemene voorwaarden en huisregels zijn terug te vinden op de website en op te vragen bij één van onze medewerkers.

Mobile fitness NL

Wij bieden onze producten en diensten aan onder deze handelsnaam.

Club

Wij hebben geen vaste locatie waar wij de trainingen aanbieden, wij komen op locatie.

Extra’s

Dit zijn diensten of faciliteiten die tegen een vergoeding vanuit Mobile fitness NL kunnen worden afgenomen in aanvulling op het lidmaatschap.

Ingangsdatum

De overeenkomst gaat in en de ingangsdatum van je overeenkomst is gelijk aan de dag van jouw inschrijving.

Lid

Je kunt lid worden bij ons als je een natuurlijk persoon bent en 16 jaar of ouder. Mobile fitness NL kan je vragen aan te tonen door legitimatie dat jij degene bent van wie het lidmaatschap is.

Overeenkomst

De overeenkomst die ontstaat tussen Mobile fitness NL en het lid door de inschrijving. Deze algemene voorwaarden horen ook bij de overeenkomst, net als specifieke voorwaarden die kunnen gelden voor eventuele extra’s of apart gemaakte afspraken.

Artikel 2: Lidmaatschappen

Lid worden

Je kunt lid worden bij Mobile fitness NL op de volgende manieren:

  • Je schrijft je in door middel van een inschrijfformulier die je vind op onze website
  • Via een vrijblijvend intakegesprek met één van onze personal trainers
  • Je kunt ons ook via de mail benaderen: info@mobile-fitness.nl

Lidmaatschap vormen

We hebben verschillende lidmaatschap vormen waarvan alle details zijn terug te vinden op onze website of je kunt deze opvragen bij één van onze medewerkers. Bij de inschrijving kun je aangeven voor welk lidmaatschap vorm je een overeenkomst wilt aangaan.

Artikel 3: Extra’s

Wij bieden in aanvulling op je lidmaatschap vorm verschillende extra’s aan. Actuele informatie, waaronder tarieven voor extra’s is na te vragen bij één van onze medewerkers. Je kunt een extra nemen bij het aangaan van je overeenkomst maar ook tijdens de looptijd van de overeenkomst. Een extra kan ook op ieder moment worden afgemeld gedurende de overeenkomst. De extra wordt direct geactiveerd zodat je er meteen gebruik van kunt maken.

Artikel 4: Tarieven en betalingen

Alle lidmaatschap vormen hebben hun eigen lidmaatschap tarief en voorwaarden, welke te vinden zijn op de website of op te vragen is bij één van onze medewerkers.

Inschrijfgeld

Als je lid wordt bij Mobile fitness NL kunnen wij inschrijfgeld in rekening brengen. Dit inschrijfgeld kan variëren per lidmaatschap vorm indien er sprake is van een promotie. Als je je lidmaatschap hebt beëindigd en opnieuw lid wilt worden, ben je opnieuw inschrijfgeld verschuldigd.

Lidmaatschapsgeld

Als je lid wordt bij Mobile fitness NL, ben jij lidmaatschap geld verschuldigd vanaf het moment van inschrijving. Ook de SEPA automatische incassomachtiging gaat vanaf dat moment gelden. Alle lidmaatschappen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Indien we je betaling om wat voor reden dan ook niet kunnen incasseren (bijvoorbeeld stornering, onvoldoende saldo, etc) dan sturen wij de incasso nogmaals naar je bank.

Als je ook nadat we je in gebreke hebben gesteld, niet aan je betalingsverplichting voldoet, dan ben je in verzuim. Op dat moment kunnen wij incassokosten in rekening brengen en kunnen wij de vordering uit handen geven. Ook kunnen we de overeenkomst met directe ingang beëindigen. Op at moment ben je alle lidmaatschapsgelden verschuldigd die zouden moeten worden voldaan gedurende de looptijd van de overeenkomst plus de incassokosten die in rekening worden gebracht.

Verhogen lidmaatschap geld

Een keer per jaar, 1 januari, mogen wij onze tarieven verhogen met maximaal 5%. Indien wij daar gebruik van maken, geeft dat geen recht de overeenkomst te beëindigen, tenzij de tariefsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, of hoger is dan 5%. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.

Als je geen gebruik maakt van de overeenkomst of de extra’s, vind geen teruggave van het lidmaatschap geld plaats.

Artikel 5: Wijzigingen lessen

Wij willen het aanbod van onze lessen altijd up-to-date houden. Dat betekent dat wij altijd de (inhoud van) lessen en de soort lessen regelmatig aanpassen. Incidenteel kan het voorkomen dat een les wordt geannuleerd. Deze aanpassingen of annuleringen geven geen recht op (gedeeltelijke) teruggave van het lidmaatschap geld.

Artikel 6: Verhuizing of blessure

Verhuizing

Als je gaat verhuizen, kun je bij ons blijven sporten. We zijn immers een mobiele gym die gebruik maakt van een bus om naar de klanten te gaan.

Blessures

We hopen dat je in goede gezondheid bij ons komt sporten. Indien je om medische redenen blijvend geen gebruik meer kunt maken van je lidmaatschap, kun je deze tussentijds beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen vanaf de kennisgeving. Je dient dan je bewijs te overleggen dat je gezien je medische situatie niet meer in staat bent gebruik te maken van je overeenkomst, bijvoorbeeld door een doktersverklaring.

Opschorting van je lidmaatschap om welke reden dan ook is niet mogelijk.

Artikel 7: Beëindigen lidmaatschap

Indien je een overeenkomst bent aangegaan voor een bepaalde periode, dan kun je deze niet op ieder moment opzeggen. De volledig afgesproken periode zal moeten worden voldaan.

Je kunt je overeenkomst opzeggen. Dit dient te worden gedaan per mail.

Fijne werksfeer

Wij streven ernaar om een omgeving te creëren waarin iedereen elkaar respecteert en de regels naleeft. Indien je je niet houdt aan de afspraken van de overeenkomst, of indien je je niet houdt aan de huisregels of onaanvaardbaar gedrag vertoont, kan Mobile fitness NL de overeenkomst per direct beëindigen.

Diensten aanbieden

Samen sporten wordt bij Mobile fitness NL gestimuleerd. Het coachen van andere sporters wordt echter uitsluitend overgelaten aan de personal trainers waar wij exclusief mee samenwerken. Als je toch personal training diensten aanbiedt kan dat voor ons een reden zijn om je overeenkomst te beëindigen.

Artikel 8: Risico en aansprakelijkheid

Risico

Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Indien je gebruik maakt van onze faciliteiten, dien je zelf in te schatten wat je aankunt. Je kunt met onze personal trainers bespreken wat je grenzen zijn en gebruik maken van onze adviezen. Je blijft zelf echter altijd verantwoordelijk voor de manier waarop je sport en de keuzes die je daarin maakt. Het gebruik van faciliteiten is voor jouw eigen risico. Bij (twijfel over) fysieke condities, raden we je aan deskundig advies in te winnen van een arts of specialist om te bepalen wat voor jou de juiste en haalbare manier van bewegen is.

Aansprakelijkheid

Mobile fitness NL is niet aansprakelijk voor materiele of immateriële schade als gevolg een ongeval of letsel die je oploopt tijdens de trainingen.

Artikel 9: Klachten

Wij doen ons uiterste best iedereen van dienst te zijn en willen met onze werkwijze zoveel mogelijk mensen de kans geven om te sporten bij Mobile fitness NL. Indien je klachten hebt betreuren we dat maar horen dat uiteraard graag. Je kunt in eerste instantie natuurlijk wenden tot een van onze medewerkers, maar we hebben ook een Mobile fitness NL klantenservice, zoals beschreven op de website.

Artikel 10: Persoonsgegevens

Om uitvoeren te geven aan jou overeenkomst beschikken we over jouw persoonsgegevens. Mobile fitness NL verwerkt jouw persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Privacyverklaring

In de privacyverklaring van Mobile fitness NL wordt op een rijtje gezet welke gegevens door ons worden verwerkt, voor welke doeleinden wij dar doen en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan.

Artikel 11: Contactgegevens en klantenservice

Je kunt de contactgegevens van onze klantenservice vinden op de website: www.mobile-fitness.nl en daarnaast kun je veel regelen met je personal trainer.

Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en Mobile fitness NL zullen worden beoordeeld door de bevoegde rechter in het arrondissement te Lelystad.